Sklep tylko dla członków Polskiego Towarzystwa Kierowców. Ceny widoczne tylko po zalogowaniu się naszego członka PTK Zaloguj się by zobaczyć ceny

Operatorem witryny zwanej dalej SKLEPEM jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kierowców z siedzibą w Katowicach.

I.  Informacje ogólne.
1. SKLEP umożliwia zakup towarów tylko Członkom zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Kierowców prawidłowo zarejestrowanym w systemie
   SKLEPU.
2. Operator witryny nie jest stroną transakcji a jedynie bezpłatnie pośredniczy w wymianie danych pomiędzy sprzedającym a kupującym.
3. Sprzedającymi którzy oferują towary za pośrednictwem witryny SKLEPU są wyłącznie zweryfikowani Partnerzy PTK.
4. W opisie oferowanych towarów znajduje się informacja z danymi Sprzedawcy.


II. Towary i Zamówienia
1. Wszystkie podane przez SKLEP ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Oferowane w SKLEPIE towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.
3. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani pocztą elektroniczną
   lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
4. Zamówienia należy składać korzystając z formularza na stronie SKLEPU.
5. Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.
6. Potwierdzenie zawiera dane Sprzedawcy towaru oraz inne dane potrzebne do realizacji zamówienia.
7. Kupujący może dokonać zakupu towarów oferowanych w cenie promocyjnej tylko 1 raz na 3 miesiące i tylko po 1 sztuce danego towaru.
8. SKLEP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych lub zawierających niekompletne dane.
9. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą umowy sprzedaży
    towaru.


III. Dostawa Produktów i Transport
1. Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili potwierdzenia kompletnego zamówienia i zapłaty za towar o ile 
    podczas przyjmowania zamówienia nie zostanie uzgodniony z kupującym inny termin realizacji .
2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany terminu dostawy za zgodą nabywcy w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie sprzedawcy.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów od jednego sprzedawcy, SKLEP zastrzega dla sprzedawcy prawo do
    oddzielnego wysyłania produktów.
4. Zamówione towary będą dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób obustronnie uzgodniony.
    W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówione produkty wracają do sprzedawcy i mogą być odebrane w jego
    siedzibie.
5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności osoby wydającej towar, czy przesyłka jest kompletna lub nie
    posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji na uszkodzenia lub braki powstałe
    podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej towar "Protokołu Reklamacji".
6. Koszty transportu ponosi Nabywca o ile przy zawarciu umowy kupna - sprzedaży nie uzgodniono inaczej.


IV. Reklamacje, warunki gwarancji, serwis.
1. Gwarancją objęte są wady fabryczne towarów w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od daty zakupu. Oferowane produkty posiadają
    gwarancję fabryczną, importera lub innego zobowiązanego dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na karcie gwarancyjnej
    dołączonej do towaru.
2. Gwarancją nigdy nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania,
    przechowywania, lub konserwacji oraz wszystkie uszkodzenia mechaniczne, termiczne i wynikłe ze zmiany fabrycznego oprogramowania.
    Gwarancją nie są również objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwej instalacji.
3. Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub warunków
    gwarancji.
4. Reklamacje. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej za pomocą poczty e-mail lub listu poleconego do sprzedawcy
   towaru. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący dostarcza zakupiony towar do siedziby sprzedawcy lub pod inny uzgodniony adres, w
   oryginalnym opakowaniu, osobiście lub korzystając z usług firmy zaakceptowanej przez sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi 
   odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe podczas transportu a spowodowane nieodpowiednim zapakowaniem towaru. Reklamacje zostają 
   rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.
5. Zwroty. Konsumentom przysługuje prawo zwrotu towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny o ile towar nie nosi śladów
   używania, znajduje się w stanie w jakim został wydany klientowi i jest zapakowany nie gorzej niż oryginalnie. Wszelkie plomby i inne
   materiały zabezpieczające muszą być nienaruszone. Do towaru musi być dołączony dowód zakupu. Koszty transportu zwrotnego i pakowania
   w przypadku zwrotu towaru zawsze ponosi nabywca. Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone bezpośrednio przelewem lub gotówką, od kwoty
   zakupu sprzedawca może potrącić prowizję należną operatorowi systemu płatności z którego korzystał nabywca. Sprzedawca ma 14 dni
   roboczych na zwrot należnej kwoty w sposób uzgodniony z nabywcą. Prawo zwrotu nie przysługuje w sytuacji kiedy towar sprowadzono na
   zamówienie nabywcy.


V. Płatności
1. Zapłata za towar uiszczana jest przelewem lub gotówką na rzecz sprzedającego o ile strony umowy nie uzgodnią inaczej.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez SKLEP z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązującym prawie.
   Rejestracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi zamówień. Zgodnie z ustawą mają Państwo
   prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.


VI. Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin SKLEPU.
2. Jeżeli w opisie towaru brak jest informacji, że towar znajduje się na stanie magazynowym sprzedawcy, to znaczy, iż ten towar
   sprowadzany jest dopiero na zamówienie Nabywcy.
3. Wszystkie wymienione nazwy produktów i loga są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami
    towarowymi odpowiednich właścicieli.
4. Zawartość SKLEPU nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. SKLEP zastrzega sobie prawo do ewentualnych
    błędów.
5. SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów. Klient jest informowany o tym w trakcie potwierdzenia zamówienia.

6. We wszystkich przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Jeżeli jakikolwiek punkt regulaminu lub jego część byłby niezgodny z obowiązującym stanem prawnym jest on nieważny w tej części w której
   zachodzi sprzeczność.