Statut

STATUT

Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Kierowców

Rozdział I

DEFINICJE

1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kierowców

2 . Członek – członek zwyczajny

3. Walne Zebranie – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia – Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołane w terminie przewidzianym statutem.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia zwołane w innym terminie niż przewidziany statutem.
6. Prezes – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

7. Delegat – delegat na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
8. Staż kandydacki – okres w którym członek pozostaje kandydatem.
9. Rada – Rada Sygnatariuszy

10. Przewodniczący – Przewodniczący Rady Sygnatariuszy

11. Komisja – Komisja Rewizyjna
12. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia

Rozdział II

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą

Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność na terenie innych

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 2

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem ” Polskie Towarzystwo Kierowców ” i używa swego znaku oraz skrótu ” Polskie Towarzystwo Kierowców ” zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III

CELE STOWARZYSZENIA

§ 1

Cele Stowarzyszenia obejmują:

1. Szeroko pojętą integrację środowisk i osób użytkujących pojazdy.

2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób kierujących pojazdami.

3. Upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu szeroko pojętej dziedziny motoryzacji i

ekologii oraz dbałość o dalszy postęp nauki w tych dziedzinach.

4. Propagowanie dobrych standardów w dziedzinie kierowania pojazdami oraz motoryzacji.

5. Upowszechnianie i propagowanie wśród producentów pojazdów dobrych praktyk

producenckich, technicznych i ekologicznych.

6. Propagowanie wśród konsumentów i użytkowników pojazdów wiedzy na temat techniki

motoryzacyjnej.

7. Prowadzenie poradnictwa w sprawach związanych z kierowaniem pojazdami oraz w sprawach

technicznych i dotyczących aspektów prawnych związanych z ruchem pojazdów i technik ich

wykonania oraz prowadzenia.

8. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej

oraz wobec innych związków i stowarzyszeń.

9. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo – badawczej z zakresu motoryzacji, budowy

pojazdów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

10.Przeprowadzanie testów pojazdów, ich wyposażenia oraz innych urządzeń technicznych .

11.Praca na rzecz praw i w interesie kierowców.

12.Wspieranie społecznie pożytecznych działań podejmowanych przez osoby prywatne i inne

organizacje.

13.Prowadzenie działalności charytatywnej.

§ 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie, współudział w organizowaniu lub finansowanie kursów, wystaw, konferencji,

warsztatów, kongresów , projektów naukowo – badawczych oraz testów.

2. Organizowanie, także wspólnie z innymi podmiotami prywatnymi i publicznymi akcji

propagujących szeroko pojętą technikę związaną z pojazdami, świadomość ekologiczną i

prawną.

3. Prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie, jak i poprzez obejmowanie i zbywanie

udziałów, akcji lub obligacji po uzyskaniu wymaganych prawem wpisów, zezwoleń lub licencji.

4. Wydawanie sugestii i opinii dotyczących usług i produktów przeznaczonych do stosowania w

szeroko pojętej branży motoryzacyjnej.

5. Wydawanie opinii dotyczących innych produktów mogących znaleźć zastosowanie w

motoryzacji.

6. Promowanie swoich członków na forum krajowym i międzynarodowym.

7. Współpracę z producentami pojazdów oraz innymi zakładami świadczącymi usługi w dziedzinie

szeroko pojętej motoryzacji.

8. Współpracę z pracownikami naukowymi i placówkami naukowymi w kraju i za granicą.

9. Współpracę z Samorządami Zawodowymi i innymi organizacjami skupiającymi użytkowników

pojazdów.

10.Współpracę z organizacjami o podobnych celach do celów Stowarzyszenia i działającymi poza

terytorium RP.

11.Wydawanie broszur, ulotek, spotów audio-video i innych materiałów edukacyjnych ,

informacyjnych lub propagujących cele oraz działania Stowarzyszenia.

12.Prowadzenie stron i serwisów internetowych pomagających urzeczywistniać cele

Stowarzyszenia.

13.Organizowanie konkursów z wiedzy i sprawności.

14.Organizację happeningów lub zgodnych z prawem akcji na rzecz lub w
obronie praw i interesu kierowców oraz współudział w takich wydarzeniach.

15.Działalność doradczą.

16.Inne działania przydatne do realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział IV

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 1

Stowarzyszenie zrzesza członków, którzy dzielą się na:

1. kandydatów,

2. członków zwyczajnych,

3. członków założycieli,

4. członków honorowych

5. członków wspierających.

§ 2

1. Kandydatem jest osoba, która złożyła deklarację członkowską i opłaciła składki .

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest osoba, która złoży deklarację członkowską i

deklaracja ta zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały, i była przez minimum 6 miesięcy

kandydatem, i która opłaca terminowo składki członkowskie.

Na wniosek dwóch członków Rady Sygnatariuszy Prezes Zarządu może skrócić staż
kandydacki.

3. Członkowie zwyczajni otrzymują numery członkowskie, które Zarząd nadaje w uchwale o

przyjęciu deklaracji członkowskiej.

4. Członkiem założycielem jest osoba, która brała udział w zebraniu założycielskim
Stowarzyszenia

5. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która uzyskała taki status uchwałą Walnego
Zebrania.

6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

7. Członkiem wspierającym jest osoba fizyczna lub prawna, która wniosła do Zarządu o taki status,

opłaciła składki w wysokości ustalonej we wniosku i jej wniosek został przyjęty w drodze
uchwały przez Zarząd.

8. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz

Stowarzyszenia.

§ 3

Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 4

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;

b) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia, zgodnie z innymi punktami statutu

c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;

d) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych Stowarzyszenia

na warunkach preferencyjnych;

e) pierwszeństwa w udziale w zjazdach, kongresach, sympozjach, konkursach, seminariach ,

warsztatach i innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia;

d) popierania i propagowania celów Stowarzyszenia.
3. Kandydat posiada wszystkie prawa i obowiązki Członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma prawo do :
a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia osobiście lub poprzez
swojego przedstawiciela
b) otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych Stowarzyszenia

na warunkach preferencyjnych;
5. Członek wspierający ma obowiązek:

a) regularnego opłacania ustalonych we wniosku składek na rzecz Stowarzyszenia
b) popierania i propagowania celów Stowarzyszenia

§ 5

1. Członek honorowy ma prawa i obowiązki zwyczajnego członka, za wyjątkiem czynnego i

biernego prawa wyborczego. Ograniczenia tego nie stosuje się, jeżeli członek honorowy posiada

również status członka zwyczajnego.

2. Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składek

§ 6

1. Utrata członkostwa następuje w wyniku wykluczenia lub skreślenia członka przez Zarząd w

drodze uchwały:

a) wykluczenie następuje na skutek sprzeniewierzenia się Statutowi i regulaminom

Stowarzyszenia oraz wyniku udowodnionego działania na szkodę Stowarzyszenia i nie

przestrzegania uchwał Stowarzyszenia,

b) skreślenie członka następuje z powodu nie opłacenia składek w przewidzianym terminie i po

uprzednim pisemnym zawiadomieniu o zaleganiu, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia

zawiadomienia. Do momentu uregulowania zaległości prawa członka zostają zawieszone.

§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) zgonu członka;

b) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
d) utraty zdolności prawnej przez osobę fizyczną.

2. Ustanie członkostwa nie wymaga podjęcia uchwały.

3. Każdy z członków ma prawo wystąpić ze Stowarzyszenia w dowolnym momencie, zgłaszając

taką wolę w formie pisemnej.

§ 8

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni , do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Odwołanie musi być dostarczone na piśmie do siedziby stowarzyszenia. 14 dniowy termin biegnie od daty doręczenia stosownej decyzji osobie zainteresowanej.

§ 9

1. Wykluczenie, ustanie lub utrata członkostwa nie zobowiązuje Stowarzyszenia do zwrotu składki.

§ 10

Członek założyciel posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i dodatkowo ma prawo brać udział w Radzie Sygnatariuszy, po spełnieniu dodatkowych warunków ujętych w statucie.

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 1

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

b) Zarząd;

c) Komisja Rewizyjna;

d) Rada Sygnatariuszy.

§ 2

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie zwyczajni

osobiście lub przez delegatów z głosem stanowiącym i członkowie założyciele z głosem

stanowiącym oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.

2. Wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania zobowiązani są dodatkowo do opłacenia składki

organizacyjnej w wysokości 1/5 składki rocznej członka zwyczajnego. Składkę wpłaca się w

kasie lub na konto Stowarzyszenia nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Składka organizacyjna służy pokryciu kosztów organizacji Walnego Zebrania.

3. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 100, to nastąpi wybór delegatów na Walne

Zebranie.

4. Prawo do zgłaszania kandydatów na delegatów mają tylko członkowie zwyczajni.

5. Wybór delegatów następuje poprzez udzielenie poparcia własnoręcznym podpisem kandydatowi

na delegata przez członków zwyczajnych lub członków założycieli.

6. Jeden członek może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi na delegata i tylko jednym

podpisem.

7. Kandydaci na delegatów posiadający największą ilość podpisów poparcia uprawnionych osób

zostają delegatami. W wypadku posiadania równej ilości podpisów o pierwszeństwie decyduje

staż w Stowarzyszeniu, a następnie kolejność złożenia listy podpisów poparcia.

8. Termin zgłoszenia kandydatury wraz z listą podpisów poparcia upływa na 14 dni przed

terminem Walnego Zebrania.

9. Listę wybranych delegatów Zarząd publikuje nie później niż na 7 dni przed terminem Walnego

Zebrania.

10. Ilość wybieranych delegatów jest uzależniona od ilości członków Stowarzyszenia i przedstawia

się następująco:

a) od 101 do 1000 członków – 50 delegatów

b) od 1001 do 10000 członków – 60 delegatów

c) od 10001 do 100000 członków – 70 delegatów

d) powyżej 100000 członków – 80 delegatów

e) ilość wybranych delegatów na Walne Zebranie może być mniejsza niż podano w punktach

a,b,c,d tylko w sytuacji gdy zgłoszono mniejszą ilość kandydatów na delegatów. W takim

przypadku delegatami zostają wszyscy kandydaci na delegatów.

11. Wzór dokumentu poparcia oraz zgodną ze statutem liczbę wybieranych delegatów opublikuje
Zarząd na stronie internetowej Stowarzyszenia razem z informacją o zwołaniu
Walnego Zebrania.

12. Kadencja delegatów upływa z momentem zakończenia Walnego Zebrania.

§ 3

1. Do uprawnień Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:

a) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;

b) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;

c) podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie

uregulowanych statutem;

d) powoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
e) powoływanie Prezesa Zarządu

f) powoływanie maksymalnie dwóch Członków Zarządu poza prezesem,
g) odwoływanie powołanych przez siebie członków Zarządu

h) odwoływanie Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;

i) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu

o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków;

j) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

k) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;

l) nadawanie członkostwa honorowego;

m) rozwiązanie Stowarzyszenia.

2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia z co najmniej

trzyletnim stażem. Jeżeli żaden kandydat nie spełnia tego warunku to kryterium nie ma

zastosowania. Prezesem Zarządu zostaje kandydat, który w głosowaniu uzyska większość
bezwzględną uprawnionych do głosowania.

3. Kandydatów na Prezesa mogą zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie stowarzyszenia
członkowie zwyczajni w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed Walnym Zebraniem.
Zgłoszenie musi być poparte podpisami minimum 10 członków zwyczajnych lub członków
założycieli i opinią Rady Sygnatariuszy.

4. Do zmiany statutu Stowarzyszenia potrzeba większości, minimum 2/3 głosów wszystkich

uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu, a proponowane zmiany muszą być

zgłoszone na piśmie Zarządowi na minimum 7 dni przed terminem Walnego Zebrania i poparte

opinią Rady Sygnatariuszy.
5. Głosowanie które nie dało rozstrzygnięcia, może być powtórzone na tym samym Walnym
Zebraniu tylko za zgodą 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 4

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w co czwarty rok kalendarzowy. Pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu nie później niż w czwartym roku kalendarzowym licząc od roku rejestracji Stowarzyszenia.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu :

a) z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Zarządu
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych

członków Stowarzyszenia

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie do

trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować tylko nad sprawami, dla których zostało

zwołane.

§ 6

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, musi być ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia nie później niż na 28 dni przed terminem w którym ma się odbyć.

§ 7

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,

bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowania są jawne, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

3. Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest Prezes Stowarzyszenia lub

wyznaczona przez niego osoba, chyba że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybierze

innego kandydata na Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 8

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który kieruje działalnością Stowarzyszenia

między Walnymi Zebraniami.

2. Zarząd składa się z:

a) Prezesa
b) Wiceprezesa

b) maksymalnie dwóch innych członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie.

3. W przypadku braku innych członków Zarządu, Prezes Zarządu sprawuje zarząd jednoosobowo.

4. Zarząd I kadencji działa w oparciu o obowiązujący statut. Prezes jest wybierany przez członków

Stowarzyszenia na Zebraniu Założycielskim spośród wszystkich aktualnych członków

Stowarzyszenia.

5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Prezes Zarządu może udzielać imiennych pełnomocnictw do reprezentacji Stowarzyszenia.

7. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony.

8. Prezes Zarządu sprawuje swoją funkcję do momentu powołania nowego Prezesa lub rezygnacji.

9. Wiceprezes pełni swoją funkcję do momentu jego odwołania lub rezygnacji.

10. Kadencja pozostałych członków Zarządu trwa od momentu ich powołania do następującego po
nim Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia,

11. W przypadku ustąpienia, śmierci, całkowitej i bezpowrotnej niezdolności do działania,
niezapowiedzianej nieobecności w okresie dłuższym niż 90 dni Prezesa,
jego obowiązki przejmują po wyrażeniu swojej zgody w kolejności:

a) Wiceprezes;

b) członek Rady Sygnatariuszy z najniższym numerem członkowskim;

c) członek zwyczajny z najniższym numerem członkowskim i legitymujący się co najmniej

średnim wykształceniem.

12. Pełniący obowiązki Prezesa w ciągu 90 dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu

wyboru nowego Prezesa.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem

funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. .

§ 9

1. Do uprawnień Prezesa Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz ;

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

c) zarządzanie finansami i majątkiem Stowarzyszenia;

d) zatrudnianie pracowników oraz określanie ich warunków pracy i płacy;

e) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

f) wydawanie opinii i stanowisk w imieniu Stowarzyszenia;
g) powoływanie i odwoływanie Wiceprezesa;
h) udzielanie imiennych pełnomocnictw do działania w imieniu Prezesa Zarządu.
i) podejmowanie innych decyzji nie zarezerwowanych dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

2. Do uprawnień Zarządu należy:

a) ustalanie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej;

b) zaciąganie kredytów i pożyczek w imieniu Stowarzyszenia;

c) ustalanie wysokości oraz zasad zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji
w Stowarzyszeniu;

d) przyznawanie tytułu i odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia”;

e) przyznawanie innych wyróżnień, tytułów i rekomendacji nadawanych przez Stowarzyszenie;
f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
g) nadawanie numerów członkowskich;
h) powoływanie biur Stowarzyszenia i ich Dyrektorów;

i) uchwalanie regulaminu i kompetencji oddziałów, biur i sekcji Stowarzyszenia;

§ 10

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał a uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością
głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.

§ 11

1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczona przez niego na piśmie osoba.

§ 12

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powoływanych w drodze głosowania przez Walne

Zebranie spośród członków zwyczajnych lub członków założycieli po wyrażeniu przez nich
zgody.

3. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej zgłaszają członkowie uprawnieni do głosowania

na Walnym Zebraniu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

5. Prace Komisji odbywają się w składzie minimum dwuosobowym.

6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej

członków.

7. Do momentu powołania Komisji Rewizyjnej lub w sytuacji gdy Komisja nie posiada pełnego

składu, uprawnienia Komisji Rewizyjnej przysługują Radzie Sygnatariuszy.

§ 13

1. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:

a) dostęp do dokumentacji Stowarzyszenia z zastrzeżeniem braku możliwości wynoszenia

dokumentacji poza siedzibę Stowarzyszenia lub lokalu w którym jest przechowywana;

b) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności ze statutem i realizacji

uchwał;

c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu
w tym wnioskowanie o udzielenie ( lub nie udzielenie ) absolutorium członkom Zarządu.

d) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej

działalności;

e) doradzanie Zarządowi w sprawach bieżących.
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Prezesa Zarządu lub
osoby pełniącej jego obowiązki w terminie lub trybie ustalonym statutem.

§ 14

1. Rada Sygnatariuszy jest ciałem pomocniczym, doradczym i opiniodawczym w

Stowarzyszeniu.

2. Rada Sygnatariuszy składa się z członków założycieli, którzy w terminie do 30 dni od daty

rejestracji Stowarzyszenia opłacili składki i wpłacili dodatkowo minimum 100 zł na rzecz
Stowarzyszenia oraz na piśmie wyrazili zgodę na wstąpienie do Rady Sygnatariuszy.

3. Członkowie Rady Sygnatariuszy wybierają z pośród siebie Przewodniczącego, który zwołuje

posiedzenia Rady i nimi kieruje. Do momentu wybrania Przewodniczącego jego funkcję pełni

członek Rady Sygnatariuszy z najniższym numerem członkowskim.

4. Decyzje podczas posiedzeń Rady Sygnatariuszy podejmowane są w drodze głosowania

5. W wypadku rezygnacji lub śmierci Przewodniczącego, aż do czasu powołania nowego, jego

obowiązki przejmuje inny członek Rady Sygnatariuszy z najniższym numerem członkowskim

Stowarzyszenia.

6. Członkiem Rady Sygnatariuszy może zostać także inny członek zwyczajny Stowarzyszenia,

który otrzyma rekomendację Zarządu i uzyska poparcie bezwzględnej większości składu

Rady Sygnatariuszy w głosowaniu podczas jej posiedzenia.

7. Rada Sygnatariuszy wydaje opinie o kandydatach na Prezesa mając na uwadze ich

dotychczasową działalność i aktywność w Stowarzyszeniu.

8. Rada Sygnatariuszy wydaje opinie o proponowanych zmianach w statucie mając przede

wszystkim na uwadze jego zgodność z prawem oraz wewnętrzną spójność i logikę.

9. W czasie gdy nie obraduje Walne Zebranie, Rada Sygnatariuszy może uzupełnić niepełny
skład Komisji Rewizyjnej innymi Członkami Stowarzyszenia którzy wyrazili na to zgodę i
uzyskali największe poparcie w głosowaniu Rady.

10. Członek Rady Sygnatariuszy który jest jednocześnie członkiem innych władz Stowarzyszenia
nie posiada prawa głosu podczas jej posiedzeń i nie może być jej przewodniczącym.
11. W przypadku gdy Rada Sygnatariuszy liczy mniej niż trzy osoby to do czasu powiększenia
jej składu, opinie Rady o kandydatach na Prezesa oraz zmianach w statucie nie są wymagane.

§ 15

Jeżeli inne punkty statutu nie przewidują inaczej, to kadencja członków władz Stowarzyszenia trwa od momentu ich powołania do następującego po nim Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 1

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej ( Przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych ) i innych dotacji.

§ 2

1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się z ruchomości, nieruchomości, gotówki,

papierów wartościowych, patentów lub innych praw majątkowych.

2. Funduszami i majątkiem zarządza Prezes Zarządu.

3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków

Zarządu: Prezesa i członka Zarządu lub dwóch upoważnionych na piśmie przez Prezesa

członków Zarządu. Punktu tego nie stosuje się jeżeli Zarząd jest jednoosobowy.

§ 3

Fundusze Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych oraz pokrywaniu kosztów bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VII

ODDZIAŁY I SEKCJE STOWARZYSZENIA

§ 1

Sekcje, biura i oddziały Stowarzyszenia są jego integralną częścią pod względem organizacyjnym i finansowym i są wraz z regulaminem powoływane uchwałą Zarządu.
Sekcje, biura i oddziały nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i nie mogą posiadać osobowości prawnej.

Rozdział VIII

PRZEPISY KOŃCOWE i PRZEJŚCIOWE

§ 1

Zmiany statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 2

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji a statut nie przewiduje innego trybu uzupełnienia, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 3

Uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 3/4 głosów uprawnionych do głosowania.

§ 4

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 5

Likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia.